No image preview.   By: คอมพิวเตอร์(21 มี.ค. 2562)   Blockchain คืออะไร ?

 Blockchain คืออะไร ?
ที่มาของคำว่า Blockchain (บล็อกเชน) มาจากคำว่า “Block” ที่แปลว่า กล่อง โดยให้มองว่ากล่องแต่ละใบเป็นตัวเก็บข้อมูล ส่วนของ “Chain” นั้นแปลว่า โซ่ หรือ การผูกมัดกัน ซึ่งเมื่อเอาทั้งสองคำมารวมกันจะให้ความหมายว่า กล่องเก็บข้อมูลที่เชื่อมโยงกันเป็นแบบลูกโซ่ ถ้าพูดในเชิง technical หน่อย Blockchain ก็คือ เทคโนโลยีแบบ peer-to-peer ที่เชื่อมคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องในเครือข่ายเข้าหากัน และทำการส่งข้อมูลไปมาได้โดยไม่จำเป็นที่จะต้องผ่านคนกลาง ซึ่งแต่ละคนก็จะมีการเก็บข้อมูลหลักฐานของตัวเองไว้หนึ่งชุด ก่อนที่จะส่งตัวสำเนาไปให้อีกคนหนึ่งได้ โดยที่คนที่รับจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลชุดแรกได้ ทำให้ Blockchain มีความปลอดภัยในการป้องกันการปลอมแปลงชุดข้อมูลสูงมาก โดยเทคโนโลยีที่นำ Blockchain มาประยุกต์ใช้และทำให้ Blockchain เป็นที่รู้จักกันเป็นวงกว้าง ก็คือ Bitcoin ซึ่งเป็น Cryptocurrency ประเภทหนึ่งที่ต้องการความปลอดภัยสูง เพราะว่า Bitcoin เป็นสกุลเงินที่จับต้องไม่ได้ จึงเหมาะต่อการใช้ Blockchain เข้าช่วย ... ..


[เอกสารเพิ่มเติม]HTML5 BY TAH
Notice: สอบถาม หรือติดต่อการใช้งานเว็บไซต์ แผนกคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 @ 2015