โปรโมชั่นทั้งหมด โรงพยาบาลสิโรรส

NEW PROMOTION FOR YOU.

โปรแกรมตรวจสุขภาพ 3-4  

 แพทย์ : นพ. แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 โปรโมชั่น : โปรแกรมตรวจสุขภาพ 3-4.. 
 ระยะเวลา : 25 ต.ค. 2560 ถึง 31 ธ.ค. 2561
 ติดต่อ : การตลาด


โปรแกรมตรวจสุขภาพตา  

 แพทย์ : นพ. สกล สุขจันทร์
 โปรโมชั่น : โปรแกรมตรวจสุขภาพตา.. 
 ระยะเวลา : 18 ธ.ค. 2560 ถึง 31 ธ.ค. 2561
 ติดต่อ : ตรวจสุขภาพ


โปรแกรมตรวจสุขภาพ1-2  

 แพทย์ : นพ. แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 โปรโมชั่น : โปรแกรมตรวจสุขภาพ1-2.. 
 ระยะเวลา : 8 ม.ค. 2559 ถึง 31 ธ.ค. 2561
 ติดต่อ : การตลาด


โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ  

 แพทย์ : นพ. อาณัติ มะโรหบุตร
 โปรโมชั่น : โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ.. 
 ระยะเวลา : 3 พ.ค. 2560 ถึง 31 ธ.ค. 2561
 ติดต่อ : การตลาด


ผ่าตัดทอนซิลและต่อมอะดีนอยด์  

 แพทย์ : นพ. ดนุพันธ์ พันธุยศยรรยง
 โปรโมชั่น : ผ่าตัดทอนซิลและต่อมอะดีนอยด์.. 
 ระยะเวลา : 7 ก.ค. 2560 ถึง 31 ธ.ค. 2561
 ติดต่อ : การตลาด


วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ และ วัคซีนอีสุกอีใส  

 แพทย์ : นพ. แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
 โปรโมชั่น : วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ และ วัคซีนอีสุกอีใส.. 
 ระยะเวลา : 10 ส.ค. 2560 ถึง 31 ธ.ค. 2561
 ติดต่อ : ห้องยานอกโรงพยาบาลสิโรรส