ตารางการลาหยุดปฏิบัติงานของแพทย์  
สาขา แพทย์ รายละเอียดวันลา
  ตารางปฏิบัติงานแพทย์ประจำ  
สาขา แพทย์ วัน เวลา
1 ศัลยกรรมกระดูกและข้อ นพ.สิริพงษ์ เสตสุบรรณ จันทร์-พุธ
อังคาร
09.00-15.00 น.
17.00-20.00 น.
2 อายุรกรรม นพ.อาณัติ มะโรหบุตร จันทร์-ศุกร์ 09.00-12.00 น.
3 อายุรกรรม นพ.นิซ้อบรี จาราแว จันทร์-ศุกร์ 09.00-16.00 น.
4 กุมารเวชกรรม พญ.สมนึก ไพบูลย์เกษมสุทธิ จันทร์-ศุกร์ 09.00-16.00 น.
5 กุมารเวชกรรม พญ.ณัฐชา องอาจตระกูล จันทร์-ศุกร์
อาทิตย์
09.00-16.00 น.
13.00-16.00 น.
6 สูติ-นรีเวช นพ.สมชัย ก่อวิวัฒนาการ จันทร์
อังคาร-ศุกร์
เสาร์
ศุกร์ (เฉพาะวันศุกร์นอกเวลา นพ.สมชัย กอวิวัฒนาการ กับ
นพ.เจริญ อมรนรชัย สลับกันออกตรวจทุกสัปดาห์)
09.00-20.00 น.
09.00-16.00 น.
09.00-12.00 น.
17.00-20.00 น.
7 โรคทั่วไป นพ.เจริญ อมรนรชัย จันทร์-ศุกร์
พฤหัสบดี
ศุกร์
อาทิตย์
09.00-16.00 น.
17.00-20.00 น.
17.00-20.00 น.
09.00-12.00 น.
8 โรคทั่วไป นพ.ไพศาล ลอแต จันทร์-พฤหัส-ศุกร์
อาทิตย์
อังคาร
08.00-12.00 น.
16.00-20.00 น.
17.00-20.00 น.
9 จักษุแพทย์ นพ.สกล สุขจันทร์ จันทร์-ศุกร์
พุธ
เสาร์
09.00-16.00 น.
17.00-20.00 น.
09.00-12.00 น.
  ตารางปฏิบัติงานแพทย์นอกเวลา  
สาขา แพทย์ วัน เวลา
1 ศัลยกรรมกระดูกและข้อ นพ.มงคล พิสุทธิ์ธนวัฒน์ จันทร์-พฤหัส-ศุกร์
อาทิตย์
เสาร์
17.00-20.00 น.
09.00-12.00 น.
09.00-12.00 น.
2 ศัลยกรรมกระดูกและข้อ นพ.ชยพร องอาจตระกูล อาทิตย์ 13.00-16.00 น.
3 อายุรกรรม นพ.ธรรศปวีณ วสิเวช จันทร์-พุธ-เสาร์
เสาร์
17.00-20.00 น.
09.00-12.00 น.
17.00-20.00 น.
4 อายุรกรรม พญ.จรรยา แซ่เจน เสาร์
อาทิตย์
09.00-16.00 น.
09.00-13.00 น.
5 อายุรกรรม พญ.ดวงฤทัย จิตประวัติ ศุกร์
อาทิตย์
17.00-20.00 น.
13.00-16.00 น.
6 อายุรกรรม พญ.ฟารินดา หะยียูโซะ อาทิตย์ 12.00-20.00 น.
7 อายุรกรรม ระบบทางเดินอาหาร นพ.ทนงศักดิ์ ชาวจีน เสาร์ 09.00-12.00 น.
8 กุมารเวชกรรม พญ.รจิต นฤมิตสุธน จันทร์-อังคาร-พฤหัส
เสาร์
17.00-20.00 น.
09.00-16.00 น.
17.00-20.00 น.
9 กุมารเวชกรรม พญ.กุณฑลี ชลไพศาล พุธ-ศุกร์
อาทิตย์
17.00-20.00 น.
09.00-12.00 น.
17.00-20.00 น.
10 สูติ-นรีเวช พญ.สาวิตรี ทองทวี เสาร์ 09.00-16.00 น.
11 สูติ-นรีเวช นพ.สมหมาย บุญเกลี้ยง เสาร์ 13.00-16.00 น.
12 สูติ-นรีเวช นพ.นวย สุขไชยะ เสาร์
อาทิตย์
17.00-20.00 น.
09.00-16.00 น.
13 สูติ-นรีเวช พญ.รุสลีนาห์ โตะอาดัม อาทิตย์ 09.00-16.00 น.
14 ศัลยกรรม นพ.เอกพจน์ เชี่ยวชลาคม อังคาร-พฤหัส
(แพทย์สาขาศัลยกรรมนอกเวลา 3 ท่าน หมุนเวียนการออกตรวจ)
17.00-20.00 น.
15 ศัลยกรรม นพ.อุมาด แอเก็ม เสาร์-อาทิตย์
(แพทย์สาขาศัลยกรรมนอกเวลา 3 ท่าน หมุนเวียนการออกตรวจ)
09.00-20.00 น.
16 ศัลยกรรม นพ.ประภัศร์ ติปยานนท์ เสาร์-อาทิตย์
(แพทย์สาขาศัลยกรรมนอกเวลา 3 ท่าน หมุนเวียนการออกตรวจ)
09.00-20.00 น.
17 ศัลยกรรม ระบบทางเดินปัสสาวะ นพ.โนรมาน มูดอ เสาร์ 08.00-13.00 น.
18 โรคทั่วไป พญ.อุมัยซะ มูดอ พุธ 11.00-17.00 น.