ตารางการลาหยุดปฏิบัติงานของแพทย์  
สาขา แพทย์ รายละเอียดวันลา
  ตารางปฏิบัติงานแพทย์ประจำ  
สาขา แพทย์ วัน เวลา
1 ศัลยกรรมกระดูกและข้อ นพ.สิริพงษ์ เสตสุบรรณ จันทร์-พุธ
อังคาร
09.00-15.00 น.
17.00-20.00 น.
2 อายุรกรรม นพ.อาณัติ มะโรหบุตร จันทร์-ศุกร์ 09.00-16.00 น.
3 อายุรกรรม นพ.นิซ้อบรี จาราแว จันทร์-ศุกร์ 09:00-12:00 น.
13:00-16:00 น.
4 กุมารเวชกรรม พญ.สมนึก ไพบูลย์เกษมสุทธิ จันทร์-ศุกร์ 09.00-16.00 น.
5 กุมารเวชกรรม พญ.ณัฐชา องอาจตระกูล จันทร์-ศุกร์
อาทิตย์
09.00-16.00 น.
13.00-16.00 น.
6 สูติ-นรีเวช นพ.สมชัย ก่อวิวัฒนาการ จันทร์-ศุกร์ 09.00-12.00 น.
13:00-16:00 น.
7 โรคทั่วไป นพ.เจริญ อมรนรชัย จันทร์-ศุกร์
พฤหัสบดี
ศุกร์
อาทิตย์
09.00-16.00 น.
17.00-20.00 น.
17.00-20.00 น.
09.00-12.00 น.
8 โรคทั่วไป นพ.ไพศาล ลอแต จันทร์-ศุกร์
อังคาร
เสาร์
09.00-12.00 น.
17.00-20.00 น.
12.00-16.00 น.
17:00-20:00 น.
9 จักษุแพทย์ นพ.สกล สุขจันทร์ จันทร์-ศุกร์
พุธ
เสาร์
09.00-16.00 น.
17.00-20.00 น.
09.00-12.00 น.
10 กุมารเวชกรรม พญ.ณัฐชา นิธิธรรมสกุล จันทร์-ศุกร์ 09.00-12.00 น.
13.00-16.00 น.
11 หู คอ จมูก นพ.ดนุพันธ์ พันธุยศยรรยง จันทร์

อังคาร-พฤหัสบดี


พุธ
ศุกร์
09:00-11:00 น.
12:00-16:00 น.
08:00-11:00 น.
12:00-16:00 น.
17:00-20:00 น.
08:00-11:00 น.
08:00-11:00 น.
12:00-16:00 น.
  ตารางปฏิบัติงานแพทย์นอกเวลา  
สาขา แพทย์ วัน เวลา
1 ศัลยกรรมกระดูกและข้อ นพ.ชยพร องอาจตระกูล อาทิตย์ 13.00-16.00 น.
2 ศัลยกรรมระบบประสาท นพ.ธรรศปวีณ วสิเวช จันทร์
พุธ
เสาร์
17.00-20.00 น.
17.00-20.00 น.
09.00-12.00 น.
3 อายุรกรรม พญ.จรรยา แซ่เจน จันทร์-ศุกร์
เสาร์
07.30-08.30 น.
09.00-12.00 น.
13:00-16:00 น.
4 อายุรกรรม พญ.ฟารินดา หะยียูโซะ อาทิตย์ 12.00-16.00 น.
17:00-20:00 น.
5 อายุรกรรม ระบบทางเดินอาหาร นพ.ทนงศักดิ์ ชาวจีน เสาร์ 09.00-12.00 น.
6 กุมารเวชกรรม พญ.รจิต นฤมิตสุธน จันทร์-พฤหัส
อาทิตย์
17.00-20.00 น.
09.00-12.00 น.
13.00-16.00 น.
17:00-19:00 น.
7 สูติ-นรีเวช พญ.สาวิตรี ทองทวี เสาร์ 09.00-12.00 น.
13:00-16:00 น.
8 ศัลยกรรม นพ.อุมาด แอเก็ม จันทร์
พุธ
17:00-20:00 น.
17:00-20:00 น.
9 ศัลยกรรม ระบบทางเดินปัสสาวะ นพ.โนรมาน มูดอ เสาร์ 08.00-13.00 น.
10 อายุรกรรม นพ.ฟาฎิล อะหมัด สาและอารง ศุกร์
เสาร์-อาทิตย์
17:00-20:00 น.
09:00-12:00 น
11 สูติ-นรีเวช นพ.นวย สุขไชยะ อาทิตย์ 09:00-12:00 น.
13:00-16:00 น.
12 โรคทั่วไป นพ.ชิต ปัญญาชัย ศุกร์ 17:00-20:00 น.